Tại sao tỷ lệ hoán đổi của tôi tăng gấp ba lần đối với các vị trí được giữ trong ngày thứ Tư?

Tại sao tỷ lệ hoán đổi của tôi tăng gấp ba lần đối với các vị trí được giữ trong ngày thứ Tư?

Nếu bạn giữ một vị thế mở trong đêm Thứ Tư, số tiền được cộng hoặc bị trừ vào tài khoản của bạn do tỷ lệ hoán đổi được tính sẽ gấp ba lần số tiền thông thường. Tỷ lệ hoán đổi ba lần được tính trong thời gian đảo danh vào tối thứ Tư để giải quyết các giao dịch vào cuối tuần mà không có tỷ giá hoán đổi nào được tính do thị trường đóng cửa. Xin lưu ý rằng điều này có hiệu lực bất kể giao dịch của bạn có mở vào cuối tuần hay không.