Tại sao tôi nhận được thông báo "Tài khoản không hợp lệ"?

Tại sao tôi nhận được thông báo "Tài khoản không hợp lệ"?

Lỗi 'tài khoản không hợp lệ' xảy ra khi tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn không chính xác. Điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn đã chọn sai địa chỉ máy chủ. Vui lòng kiểm tra chi tiết tài khoản của bạn và thử lại.

Bạn phải kết nối với một trong hai máy chủ của Da đen Markets khi đăng nhập. Máy chủ ‘Demo’ hoặc ‘Trực tiếp’ của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng bạn đang chọn một trong các tùy chọn đó. Chúng sẽ được trình bày cho bạn ở định dạng sau: