Cổng thông tin khách hàng là gì?

Cổng thông tin khách hàng là gì?

Cổng thông tin khách hàng là giao diện mà Blackull Markets đã phát triển cho khách hàng của mình để quản lý Tài khoản và cài đặt Tài khoản của họ.

Bạn có thể làm mọi thứ liên quan đến Tài khoản trong cổng Khách hàng từ Gửi tiền, Rút tiền và Chuyển tiền, đến việc mở tài khoản mới và đăng ký dịch vụ White Label.

Khi bạn đã đăng ký Tài khoản Trực tiếp, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email của mình. Sau phản hồi của bạn cho email này, tài khoản của bạn sẽ hoạt động và bạn sẽ có thể quản lý tài khoản của mình thông qua cổng khách hàng của BlackBull Markets, để thực hiện việc này, hãy truy cập Đăng nhập cổng thông tin khách hàng của chợ đen by clicking here.