Tôi sử dụng máy chủ nào?

Tôi sử dụng máy chủ nào?

Khi đăng nhập vào Tài khoản MT4 của bạn trên Nền tảng MT4 của Chợ đen, bạn sẽ thấy 3 trường nhập liệu. Các trường này là "Đăng nhập", "Mật khẩu" và "Máy chủ".

Nếu bạn đang đăng nhập vào Tài khoản Trực tiếp, bạn muốn chọn "NinthullMarkets-Live" làm máy chủ của mình và nếu bạn đang đăng nhập vào Tài khoản Demo, bạn muốn chọn "NinthullMarkets-Demo" làm máy chủ của mình.