Bạn có hỗ trợ và cho phép Cố vấn Chuyên gia không?

Bạn có hỗ trợ và cho phép Cố vấn Chuyên gia không?

Có, khách hàng của BlackBull Markets có quyền truy cập vào hỗ trợ của EA. Để bật tính năng này, bạn phải nhấp vào tab cố vấn chuyên gia trong thiết bị đầu cuối giao dịch.

If you encounter any problems using an EA, please contact our support team at support@blackbullmarkets.com or contact the support team of the EA programme vendor.