Các bậc đòn bẩy

Các bậc đòn bẩy

Đòn bẩy 1: 500 thường có sẵn cho hầu hết các khách hàng (chỉ FX & Metals). Nếu bạn có số tiền gửi rất lớn (100k trở lên) và chấp nhận rủi ro quá mức, nhóm rủi ro của chúng tôi có thể phải giảm tổng đòn bẩy tài khoản của bạn. Điều này được xem xét trên cơ sở cá nhân và không bao giờ nhỏ hơn 1: 100.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, please email support@blackbullmarkets.com