Làm cách nào để bạn xem các giá trị chính xác trên biểu đồ trong MT5?

Bạn có thể xem các giá trị chính xác trên biểu đồ bằng cách sử dụng công cụ Crosshair và Cửa sổ dữ liệu.

Khi bạn kích hoạt hình chữ thập trên thanh công cụ "Nghiên cứu Đường":

  • Thang giá và thời gian sẽ hiển thị các giá trị chính xác của một điểm trên biểu đồ.
  • Cửa sổ Dữ liệu cung cấp thông tin bổ sung về điểm con trỏ hiện tại trên biểu đồ, bao gồm ngày và giờ, thông số thanh, khối lượng, chênh lệch (giá trị nhỏ nhất trên thanh được chọn) và giá trị chỉ báo.