Làm cách nào để bạn đặt một Lệnh chờ trong MT5?

Việc đặt Lệnh đang chờ xử lý trong MT5 nên được thực hiện sau khi đã nghiên cứu đầy đủ và có kiến thức về cách thức hoạt động của Lệnh chờ xử lý.

Các loại Lệnh chờ khác nhau có sẵn trên MT5 bao gồm Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Dừng Mua, Dừng Bán, Giới hạn dừng Bán và Giới hạn dừng Mua.

Lệnh Chờ là lệnh mua hoặc lệnh bán được đặt nhưng chưa được thực hiện. Nó chỉ trở thành một giao dịch khi các điều kiện nhất định được đáp ứng.

Để đặt một Lệnh chờ trong MT5, hãy mở cửa sổ đặt hàng mới.

Điều này có thể được thực hiện bằng một trong các phương pháp sau:

 • Sử dụng cửa sổ Theo dõi Thị trường - bằng cách chọn biểu tượng hoặc cặp giao dịch và chọn lệnh “Lệnh mới” từ menu.
 • Bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng được giao dịch.
 • Từ cửa sổ đặt hàng mới.

Chọn “Đơn đặt hàng đang chờ xử lý” từ các tùy chọn “loại”.

Các thông số sẽ được hiển thị là:

 • Khối lượng - điều này được sử dụng để nhập khối lượng của đơn đặt hàng theo lô, có thể được đặt theo cách thủ công.
 • Biểu tượng - đây là biểu tượng của cặp mà bạn đang đặt Lệnh chờ.
 • Loại giao dịch - được sử dụng để chọn loại Lệnh chờ sẽ được mở, chọn loại từ danh sách có sẵn, đó là:
  • Buy limit
  • Sell limit
  • Buy stop
  • Sell stop
  • Buy stop limit
  • Sell stop limit

 • Giá - đây là giá mà Lệnh chờ kích hoạt và trở thành giao dịch.
 • Giá giới hạn dừng - không gian này chỉ có sẵn cho các lệnh giới hạn dừng, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh giới hạn khi giá kích hoạt.
 • Cắt lỗ (SL) & Chốt lời (TP) - sử dụng các trường này để nhập các giá trị cắt lỗ và chốt lời tương ứng.
 • Hết hạn - trường này là để đặt các điều kiện của đơn đặt hàng hết hạn.