Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Trading Hour Changes

Trading Hours - May

 

SymbolTypeMonday 2nd of May - May Bank Holiday/Workers Day & Day Following Labour DayMonday 9th of May - Day Following Birthday of the BuddhaThursday 26th of May - Ascension DayMonday 30th of May - Memorial Day
All times are GMT+3 (Server Time)
FXFXNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
XAUUSDMetalsNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
XAGUSDMetalsNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
XPDUSDMetalsNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
XPTUSDMetalsNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
CryptosCryptosNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
NE25IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
AUS200IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
DE40IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
DJ30IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
ES35IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
F40IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
HK50IndexClosedClosedNormal HoursNormal Hours
JP225IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
STOXX50IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
SWI20IndexNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UK100IndexClosed/Reopens at 03:00am 3rd of MayNormal HoursNormal HoursNormal Hours
US500IndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
USTECIndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
VIX.fIndexNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 18:30
Shares .DESharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
Shares .MCSharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
Shares .PASharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
Shares .OQSharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosed
Shares .PSharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosed
Shares .NSharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosed
Shares .ASSharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
Shares .HKSharesClosedClosedNormal HoursNormal Hours
Shares .OSharesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
USOILEnergiesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:15
UKOILEnergiesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:15
WTI_OILEnergiesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:15
UKBRENT.fEnergies FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:30
NGAS.fEnergies FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
USOIL.fEnergies FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
GOLD.fMetals FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
SILVER.fMetals FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
USCOPPER.fMetals FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 21:30
SOYB.fCommodities FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosed
USCOFFEE.fCommodities FuturesLate Open 14:30Normal HoursNormal HoursClosed
USCORN.fCommodities FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosed
USWHEAT.fCommodities FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosed
CC.fCommodities FuturesLate Open 14:30Normal HoursNormal HoursClosed
CT.fCommodities FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosed
LCC.fCommodities FuturesClosedNormal HoursNormal HoursNormal Hours
LRC.fCommodities FuturesClosedNormal HoursNormal HoursNormal Hours
LSU.fCommodities FuturesClosedNormal HoursNormal HoursEarly Close 19:00
SB.fCommodities FuturesLate Open 14:30Normal HoursNormal HoursClosed
JPN225.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
NE25.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
CHINAH.fIndices FuturesClosedClosedNormal HoursNormal Hours
DE40.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 23:00
DJ30.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
DX.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
ES35.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
HK50.fIndices FuturesClosedClosedNormal HoursNormal Hours
SWI20.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UK100.fIndices FuturesClosed/Reopens at 03:00am 3rd of MayNormal HoursNormal HoursNormal Hours
US500.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
USTEC.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
US2000.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
F40.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
AUS200.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
SING.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
IND50.fIndices FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
EUROB.fBonds FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
EUROS.fBonds FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
EURIB.fBonds FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
EURUSD.fBonds FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
TY10.fBonds FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursEarly Close 20:00
FGBL.fBonds FuturesNormal HoursNormal HoursNormal HoursNormal Hours
FLG.fBonds FuturesClosedNormal HoursNormal HoursNormal Hours
*All times are GMT+3 (server time) from Sunday 13th March 2022.