Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Trading Hour Changes

Trading Hours - May

 

SymbolTypeThursday 24th - ThanksgivingFriday 25th - Day After Thanksgiving
All times are GMT+2 (Server Time)
FXFXNormal HoursNormal Hours
XAUUSDMetalsEarly Close 21:30Early Close 20:45
XAGUSDMetalsEarly Close 21:30Early Close 20:45
XPDUSDMetalsEarly Close 21:30Early Close 20:45
XPTUSDMetalsEarly Close 21:30Early Close 20:45
CryptosCryptosNormal HoursNormal Hours
NE25IndexNormal HoursNormal Hours
AUS200IndexNormal HoursNormal Hours
DE40IndexNormal HoursNormal Hours
DJ30IndexEarly Close 20:00Early Close 20:15
ES35IndexNormal HoursNormal Hours
F40IndexNormal HoursNormal Hours
HK50IndexNormal HoursNormal Hours
JP225IndexEarly Close 20:00Early Close 20:15
STOXX50IndexNormal HoursNormal Hours
SWI20IndexNormal HoursNormal Hours
UK100IndexEarly Close 23:00Normal Hours
US500IndexEarly Close 20:00Early Close 20:15
USTECIndexEarly Close 20:00Early Close 20:15
VIX.fIndexEarly Close 18:30Normal Hours
Shares .DESharesNormal HoursNormal Hours
Shares .MCSharesNormal HoursNormal Hours
Shares .PASharesNormal HoursNormal Hours
Shares .OQSharesClosedEarly Close 20:00
Shares .PSharesClosedEarly Close 20:00
Shares .NSharesClosedEarly Close 20:00
Shares .ASSharesNormal HoursNormal Hours
Shares .HKSharesNormal HoursNormal Hours
Shares .OSharesClosedEarly Close 20:00
USOILEnergiesEarly Close 21:30Early Close 20:45
UKOILEnergiesEarly Close 20:15Early Close 20:30
WTI_OILEnergiesEarly Close 20:15Early Close 20:30
UKBRENT.fEnergies FuturesEarly Close 20:30Early Close 20:00
NGAS.fEnergies FuturesEarly Close 21:30Early Close 20:45
USOIL.fEnergies FuturesEarly Close 21:30Early Close 20:45
GOLD.fMetals FuturesEarly Close 21:30Early Close 20:45
SILVER.fMetals FuturesEarly Close 21:30Early Close 20:45
USCOPPER.fMetals FuturesEarly Close 21:30Early Close 20:45
SOYB.fCommodities FuturesClosed16:30 - 20:05
USCOFFEE.fCommodities FuturesClosedNormal Hours
USCORN.fCommodities FuturesClosed16:30 - 20:05
USWHEAT.fCommodities FuturesClosed16:30 - 20:05
CC.fCommodities FuturesClosedNormal Hours
CT.fCommodities FuturesClosedNormal Hours
LCC.fCommodities FuturesNormal HoursNormal Hours
LRC.fCommodities FuturesNormal HoursNormal Hours
LSU.fCommodities FuturesEarly Close 19:00Normal Hours
ORANGEJ.fCommodities FuturesClosedNormal Hours
SB.fCommodities FuturesClosedNormal Hours
JPN225.fIndices FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
NE25.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
CHINAH.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
DE40.fIndices FuturesEarly Close 23:00Late open 01:00
DJ30.fIndices FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
DX.fIndices FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
ES35.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
HK50.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
SWI20.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
UK100.fIndices FuturesEarly Close 23:00Normal Hours
US500.fIndices FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
USTEC.fIndices FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
US2000.fIndices FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
F40.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
AUS200.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
SING.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
IND50.fIndices FuturesNormal HoursNormal Hours
EUROB.fBonds FuturesNormal HoursNormal Hours
EUROS.fBonds FuturesNormal HoursNormal Hours
EURIB.fBonds FuturesNormal HoursNormal Hours
EURUSD.fBonds FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
TY10.fBonds FuturesEarly Close 20:00Early Close 20:15
FGBL.fBonds FuturesNormal HoursNormal Hours
FLG.fBonds FuturesNormal HoursNormal Hours
*All times are GMT+3 (server time) from Sunday 13th March 2022.