Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Contract Specifications

Contract Specifications

Forex

Symbol Currency Pair Lot Size Min. Trade size Min. Pip Increment Max Leverage Trading Sessions Server Time Mon-Fri
AUD/CAD Australian Dollar vs. Canadian Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
AUD/CHF Australian Dollar vs. Swiss Franc 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
AUD/JPY Australian Dollar vs. Japanese Yen 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 - 24:00
AUD/NZD Australian Dollar vs. New Zealand Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
AUD/USD Australian Dollar vs. US Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
Symbol Currency Pair Lot Size Min. Trade size Min. Pip Increment Max Leverage Trading Sessions Server Time Mon-Fri
CAD/CHF Canadian Dollar vs. Swiss Franc 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
CAD/JPY Canadian Dollar vs. Japanese Yen 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 - 24:00
CHF/JPY Swiss Franc vs. Japanese Yen 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 - 24:00
Symbol Currency Pair Lot Size Min. Trade size Min. Pip Increment Max Leverage Trading Sessions Server Time Mon-Fri
EUR/AUD Euro vs. Australian Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
EUR/CAD Euro vs. Canadian Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
EUR/CHF Euro vs. Swiss Franc 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
EUR/GBP Euro vs. British Pound 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
EUR/JPY Euro vs. Japanese Yen 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 - 24:00
EUR/NZD Euro vs. New Zealand Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
EUR/USD Euro vs. US Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
Symbol Currency Pair Lot Size Min. Trade size Min. Pip Increment Max Leverage Trading Sessions Server Time Mon-Fri
GBP/AUD British Pound vs. Australian Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
GBP/CAD British Pound vs. Canadian Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
GBP/CHF British Pound vs. Swiss Franc 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
GBP/JPY British Pound vs. Japanese Yen 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 - 24:00
GBP/NZD British Pound vs. New Zealand Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
GBP/USD British Pound vs. US Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
Symbol Currency Pair Lot Size Min. Trade size Min. Pip Increment Max Leverage Trading Sessions Server Time Mon-Fri
NZD/CAD New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
NZD/CHF New Zealand Dollar vs. Swiss Franc 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
NZD/JPY New Zealand vs. Japanese Yen 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 - 24:00
NZD/USD New Zealand Dollar vs. US Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
Symbol Currency Pair Lot Size in Units Min. Trade size Min. Pip Increment Max Leverage Trading Sessions Server Time Mon-Fri
USD/CAD US Dollar vs. Canadian Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
USD/CHF US Dollar vs. Swiss Franc 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
USD/JPY US Dollar vs. Japanese Yen 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 - 24:00
USD/MXN US Dollar vs. Mexican peso 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00
USD/SGD US Dollar vs. Singapore Dollar 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 - 24:00

Metals

Symbol XAG/USD XAU/USD
Spot Silver Gold
Currency Pair Silver vs. US Dollar Gold vs. US Dollar
Lot Size Volume (1.0) 5000oz 100oz
Min. Increment 0.001 0.01
Max Leverage 1 : 500 1 : 500
Trading Sessions in Server Time (Mon - Thu) 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Trading Sessions in Server Time (Friday) 01:00 - 23:45 01:00 - 23:45

Energy

Instruments WTI Brent Oil
Name West Texas Oil Brent Oil
Min. Tickets Size 1 1
Max. Ticket Size 1000 100
Trading Steps 1 1
Digits 3 3
Leverage 1 : 100 1 : 100
Margin Call 70% 70%
Liquidation 50% 50%
Trading Sessions in Server Time (Mon - Fri) 01:00 - 24:00 03:00 - 24:00

Indices

Instruments AUS200 UK100 US500 ESTX50 SUI20
Min. Ticket Size 1 1 1 1 1
Max. Ticket Size 100 100 100 100 100
Trading Steps (Lots) 1 1 1 1 1
Tick Size 1 1 1 1 1
Digits 2 2 2 2 2
Leverage 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100
Margin Call 70% 70% 70% 70% 70%
Liquidation 50% 50% 50% 50% 50%
Trading Sessions in Server Time
Mon 01:50-08:30; 9:10-23:00 03:00-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
Tue 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
Wed 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
Thu 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
Fri 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15 9:00-23:00 9:00-23:00
Instruments GER30 JPN225 NAS100 US30
Min. Ticket Size 1 1 1 1
Max. Ticket Size 100 100 100 100
Trading Steps (Lots) 1 1 1 1
Tick Size 1 1 1 1
Digits 2 2 2 2
Leverage 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100
Margin Call 70% 70% 70% 70%
Liquidation 50% 50% 50% 50%
Trading Sessions in Server Time
Mon 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
Tue 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
Wed 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
Thu 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
Fri 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15 01:00-23:15