Làm cách nào để lấy lại mật khẩu bị quên?

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập tài khoản của mình, có thể bạn đã quên mật khẩu của mình. 

Để lấy lại mật khẩu đã quên cho Khu vực Khách hàng An toàn, vui lòng nhấp vào ‘Quên mật khẩu’ tại địa chỉ https://secure.blackbullmarkets.com/

Nhập địa chỉ email của bạn mà bạn đã sử dụng để đăng ký BlackBull Markets và sau đó nhấp vào ‘ĐẶT LẠI MẬT KHẨU’.

Vui lòng kiểm tra hộp thư đến email của bạn để biết liên kết đặt lại mật khẩu.

Nhấp vào ‘Đặt mật khẩu mới’ trong email để đặt mật khẩu mới. 

Làm theo hướng dẫn xuất hiện để đặt mật khẩu mới của bạn.