Bạn xem lịch sử nạp tiền của mình như thế nào?

Để xem lịch sử liên quan đến tiền của bạn, hãy truy cập vào thẻ ‘Ví của Tôi’ ở phía bên trái của cổng thông tin.

Tìm thẻ ‘LỊCH SỬ’ dọc theo đầu trang cổng thông tin này. Trong thẻ này, bạn sẽ thấy bảng lịch sử tiền của mình.

Được trình bày là mười cột dữ liệu, bao gồm:

View of HISTORY tab
  • Loại giao dịch
  • Từ
  • Đến
  • Số tiền ban đầu
  • Phí
  • Số tiền cuối cùng
  • Trạng thái
  • Tỷ giá chuyển đổi
  • Tham chiếu
  • Ngày

Bạn có thể lọc giao dịch dựa trên ‘Loại giao dịch’, ‘Từ’, ‘Đến’, ‘Tham chiếu’, và ‘Ngày’. Bảng lịch sử sẽ tự động cập nhật theo tìm kiếm của bạn.