Làm cách nào để mở Tài khoản Trực tiếp?

Làm cách nào để mở Tài khoản Trực tiếp?

1. Đi tới trang ứng dụng Tài khoản Trực tiếp by clicking here.

2. Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi sau về Cài đặt tài khoản của mình:

Kiểu tài khoản

Dakull Markets có 3 loại tài khoản để bạn lựa chọn; Tài khoản Chuẩn, Tài khoản Chính và Tài khoản Định chế. Có thể tìm thấy thêm thông tin về những thứ này at our Account Types page.

Tiền tệ

Cho biết đơn vị tiền tệ mà tất cả lãi và lỗ hoa hồng được trình bày. Điều này không làm thay đổi đơn vị tiền tệ giao dịch cơ sở của bạn (đơn vị tiền tệ giao dịch cơ sở là USD và không thể thay đổi trên toàn thị trường).

Số tiền tài trợ

Hiển thị Da đen Markets số vốn bạn đang có ý định đầu tư. Số tiền tài trợ càng cao thì nhân viên của Blackull Markets càng có nhiều liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ nào bạn có thể yêu cầu.

Tận dụng

Về cơ bản, đây là một hiệu ứng cấp số nhân, làm tăng lợi nhuận VÀ lỗ của bạn. Dakull Markets cung cấp đòn bẩy lên đến 1: 500.

Ngôn ngữ

Xin chọn ngôn ngữ của bạn.

3. Vui lòng điền chính xác vào biểu mẫu đăng ký với các chi tiết cá nhân của bạn (những thông tin này phải chính xác vì chúng tôi sẽ cần để có thể xác định bạn nếu bạn mất quyền truy cập vào tài khoản của mình).

4. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email với Số đăng nhập và Mật khẩu MT4 của bạn.