Làm cách nào để thay đổi Mật khẩu Cổng Khách hàng của tôi?

Làm cách nào để thay đổi Mật khẩu Cổng Khách hàng của tôi?

While logged in to your Client Portal, under the “My Accounts” tab, Click on the “Personal Info” button. It will look like this:

Ở cuối trang, có một biểu mẫu có thể được điền vào để thay đổi mật khẩu của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi at support@blackbullmarkets.com