Làm cách nào để xem Lịch sử giao dịch của tôi?

Làm cách nào để xem Lịch sử giao dịch của tôi?

Để truy cập lịch sử giao dịch của tài khoản Blackull Markets của bạn:

1. Go to the BlackBull Markets Client Portal Login

2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản Blackull Markets của mình. Những thông tin này sẽ khác với chi tiết đăng nhập MT4 của bạn.

3. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được đưa đến Cổng thông tin khách hàng. Tại đây, bạn sẽ thấy một loạt các tùy chọn và cài đặt tài khoản. Trong Công cụ Giao dịch, hãy nhấp vào tab Lịch sử Giao dịch

4. Trên trang Lịch sử Giao dịch, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn xem lịch sử, sau đó chọn phạm vi ngày.