Bạn có tài khoản Hồi giáo không?

Bạn có tài khoản Hồi giáo không?

Vâng, chúng tôi rất vui khi nói rằng Da đen Markets cung cấp các Tài khoản tuân thủ Hồi giáo.

These are accounts with no swap rates or rollover costs on overnight positions. If you are signing up for an account you can select an Islamic Account when you chose your Account type. If you already have an account with us then you will need to contact us at accounts@blackbullmarkets.com requesting the Account type changeOnce received, we will then change your account type accordingly.

Nếu bạn mở Tài khoản Trực tiếp ở Malaysia, tài khoản của bạn sẽ tự động là Tài khoản tuân thủ Hồi giáo.

Xin lưu ý, BlackBerry Group Limited có quyền thu hồi trạng thái miễn phí qua đêm đã được cấp này trong trường hợp có bất kỳ hình thức lạm dụng nào. Bất kỳ tài khoản nào được mở ở Malaysia hoặc Indonesia đều được tự động tạo thành Tài khoản Hồi giáo.